Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering. Het is voor mensen met overgewicht of obesitas belangrijk om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden. Op deze pagina leggen we uit wat een GLI inhoudt, voor wie het is en welke voorwaarden er zijn om een GLI vergoed te krijgen uit het basispakket van de zorgverzekering.

Wat is een GLI?

Een GLI is een programma waarin mensen advies en begeleiding krijgen over:

 • gezonde voeding;
 • gezonde eetgewoontes;
 • gezond bewegen.

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. Het aantal groepsbijeenkomsten en sessies voor individuele begeleiding verschilt per programma.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

 • Verzekerden met een BMI tussen 25 en 30 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen).
 • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
 • Verzekerden met een BMI vanaf 30 (ook met ‘normale’ buikomvang). Voor de laatste groep geldt dat deze mate van overgewicht over het algemeen als obesitas gekwalificeerd wordt.

BMI staat voor Body Mass Index.Het is een internationaal gebruikte manier om in te schatten hoe gezond je lichaamsgewicht is. De BMI laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte.

Wanneer kan een GLI vanuit het basispakket worden vergoed?

Er zijn verschillende GLI-programma’s. Een programma kan worden vergoed door de zorgverzekeraar als het is opgenomen op de website van Loket gezond leven van het RIVM. Neem altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar voor de voorwaarden voor vergoeding.

Een GLI kan worden gegeven door leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- of oefentherapeuten. Zij kunnen de GLI in hun eentje leveren, maar zij kunnen ook samenwerken en de GLI met elkaar leveren.

Hoe krijgt iemand een GLI?

De huisarts stelt vast of de verzekerde een GLI kan krijgen en kan de verzekerde dan doorverwijzen naar een GLI-programma. Ook tijdens de GLI blijft de huisarts betrokken. De zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt als het nodig is over eventuele aanvullende zorg.

De sportclub wordt niet vergoed

De GLI motiveert de verzekerde om regelmatig te bewegen. Daarvoor moet de verzekerde zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk zoeken naar mogelijkheden in de eigen omgeving. De zorgverlener van de GLI kan de verzekerde helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden. Een fitness-abonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket van de zorgverzekering.

Kinderen met overgewicht of obesitas

De zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas ziet er anders uit dan de zorg voor volwassenen. De zorg voor kinderen wordt gegeven door meerdere zorgverleners, zoals de huisarts in samenwerking met bijvoorbeeld een diëtist. We noemen dat een ketenaanpak. Eén van die zorgverleners is het vaste aanspreekpunt. Die zorgverlener is de centrale zorgverlener.

Eigen risico

De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico.

Wlz-zorg en GLI

Als iemand Wlz-zorg krijgt dan kan zorg vanwege obesitas of overgewicht onderdeel zijn van Wlz-behandeling. Meer informatie over Wlz-behandeling staat op de pagina ‘Behandeling Wlz‘.

Zie ook

CooL is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) en staat voor Coaching op Leefstijl. Een GLI is een leefstijlprogramma waarin je werkt aan jouw leefstijl. Je gaat zelf aan de slag met diverse onderwerpen die allemaal bijdragen aan een gezonde leefstijl. CooL is dus geen dieet en geen beweegprogramma. Bij CooL wordt wel aandacht besteed aan het maken van bewustere keuzes op leefstijlthema’s: voeding, beweging, ontspanning, stressmanagement en slaap. Keuzes die bij jou passen en die jou helpen om je persoonlijke doelen te bereiken.

Doel

Het doel van CooL is om gedragsverandering te realiseren om zo zelf bewustere gezondere keuzes te maken op leefstijlgerelateerde onderwerpen. Het uiteindelijke doel is duurzame gezondheidswinst en een hogere kwaliteit van leven.

Doelgroep

Je kan deelnemen aan CooL als je  18 jaar of ouder bent en:

 • een BMI tussen de 25 en 30 hebt én een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten.
 • als je ernstig overgewicht hebt met een BMI hoger dan 30.

Uiteraard ben je gemotiveerd om je gedrag te veranderen. Bovendien ben je in staat om je eigen regie te nemen.
Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je bij je huisarts het gesprek aangaan over deelname aan CooL en een verwijsbrief voor deelname vragen. De inclusie- en exclusiecriteria kan je hier terugvinden.

Opzet

CooL duurt twee jaar. Deze periode is onderverdeeld in twee fasen: het basisprogramma (begeleidingsfase) en het onderhoudsprogramma (onderhoudsfase). Per fase is een standaard indeling gemaakt door de eigenaar van het programma. Binnen deze indeling kunnen leefstijlcoaches naar eigen vrijheid invulling geven aan het programma. Afhankelijk van hun persoonlijke visie en afhankelijk van de wensen en behoeften van de groep. Hierbij komen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde:

 • Gezonde voeding
 • Voldoende bewegen en wat past bij jou?
 • Slaap
 • Stress
 • Energiemanagement
 • Ontspanning en inspanning
 • Timemanagement
 • Vitaliteit
 • Hoe houd ik het vol?
 • Wat kan ik aanpassen in mijn gedrag en hoe kan mijn omgeving me daarbij helpen?

Professionals

In de meeste gevallen verwijst je huisarts je door naar CooL. Bij deze interventie is de leefstijlcoach de enige direct aangesloten professional. Uiteraard heeft de coach wel een netwerk van zorgprofessionals waarop hij of zij kan terugvallen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van een Buurtsportcoach voor het onderwerp beweging.

SLIMMER is een  Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Een GLI is een leefstijlprogramma waarin je werkt aan jouw leefstijl. Je gaat aan de slag met diverse onderwerpen die allemaal bijdragen aan een gezonde leefstijl. Het programma SLIMMER zet in op een nauwe samenwerking tussen zorg en sport en er is veel aandacht voor de groep en samen doen. Je wordt als deelnemer begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund met terugkommomenten.

SSiB is een  Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) en staat voor Samen Sportief in Beweging. Een GLI is een leefstijlprogramma waarin je werkt aan jouw leefstijl. Je gaat samen met een leefstijlcoach aan de slag met diverse onderwerpen die allemaal bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Doel

Het doel van SSiB is om je gedrag te veranderen en zelfbewuste, gezondere keuzes te maken op leefstijlgerelateerde onderwerpen. Het uiteindelijke doel is duurzame gezondheidswinst en een hogere kwaliteit van leven. Dit bereik je door je bewuster te worden van je beweeg- en eetpatroon, je motivatie te verhogen en meer in actie te komen om dit te veranderen.

Doelgroep

SSiB is ontwikkeld met betrokkenheid en hulp van een kwetsbare doelgroep. Hierdoor zijn de opzet en materialen geschikt voor deelnemers met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Je kan deelnemen aan SSiB als je 18 jaar of ouder bent en je BMI tussen de 25 en 30 ligt, met daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten. Of als je ernstig overgewicht hebt met een BMI hoger dan 30. Hierbij ben je gemotiveerd om je gedrag te veranderen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je bij de huisarts het gesprek aangaan over deelname aan SSiB en een verwijsbrief voor deelname vragen. De inclusie- en exclusiecriteria kan je hier terugvinden. Voor SSiB geldt dat je het lastig vindt om zelf te veranderen omdat de vaardigheden ontbreken om zelf de regie in handen te nemen.

Opzet

SSiB duurt twee jaar. Deze twee jaar zijn onderverdeeld in twee fasen: het basisprogramma (begeleidingsfase) en het onderhoudsprogramma (onderhoudsfase). Het basisprogramma duurt acht weken. Hierin krijg je als deelnemer twee keer per week coaching op gezond bewegen, onder begeleiding van een beweegprofessional. Daarnaast krijg je één keer coaching over voeding van een voedingsprofessional. Gedurende het programma begeleiden de beweegprofessionals jou geleidelijk naar beweegaanbieders in de buurt. In de onderhoudsfase monitort de leefstijlcoach de voortgang. De leefstijlcoach coacht en begeleidt je als deelnemer in individuele consulten en groepsbijeenkomsten, op weg naar jouw doelen en om de gedragsverandering vol te houden.

De huisarts verwijst je door naar SSiB. SSiB is een multidisciplinaire leefstijlinterventie. De professionals die je hierbij begeleiden zijn de leefstijlcoach, een voedingsprofessional, een voedingsprofessional en lokale sportaanbieders. De leefstijlcoach speelt hierin een centrale rol.

De BeweegKuur is een  Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Een GLI is een leefstijlprogramma waarin je werkt aan jouw leefstijl. Je gaat zelf aan de slag met diverse onderwerpen die allemaal bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Doel

Het doel van de BeweegKuur is om gedragsverandering te realiseren, om zo zelfbewustere gezondere keuzes te maken op leefstijlgerelateerde onderwerpen. Het uiteindelijke doel is duurzame gezondheidswinst en een hogere kwaliteit van leven.

Doelgroep

Je kan deelnemen aan de BeweegKuur als je 18 jaar of ouder bent en je BMI tussen de 25 en 30 ligt, met daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten. Of als je ernstig overgewicht hebt met een BMI hoger dan 30. Hierbij heb je een inactieve leefstijl en ben je gemotiveerd om je gedrag te veranderen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je bij de huisarts het gesprek aangaan over deelname aan de BeweegKuur en een verwijsbrief voor deelname vragen. De inclusie- en exclusiecriteria kan je hier terugvinden. Voor de BeweegKuur geldt dat je zelf niet per definitie in staat bent om eigen regie te nemen, dat je relatief weinig  hulp nodig hebt om in actie te komen en dat je al de nodige gezondheidsvaardigheden bezit.

Opzet

De BeweegKuur duurt twee jaar. Deze twee jaar zijn onderverdeeld in twee fasen: het basisprogramma (begeleidingsfase) en het onderhoudsprogramma (onderhoudsfase). Elke fase heeft een standaard indeling; daarbinnen kunnen professionals naar eigen vrijheid invulling geven aan het programma. Deze invulling is afhankelijk van hun persoonlijke visie én van de wensen en behoeften van de groep. In ieder geval komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Gezonde voeding
 • Voldoende bewegen en wat past bij jou?
 • Slaap
 • Ontspanning en inspanning
 • Hoe houd ik het vol?
 • Wat kan ik aanpassen in mijn gedrag en hoe kan mijn omgeving me daarbij helpen?

Professionals

De huisarts verwijst je door naar de BeweegKuur. De BeweegKuur is een multidisciplinaire leefstijlinterventie. De professionals die je hierbij begeleiden zijn de leefstijlcoach, een voedingsprofessional en een beweegprofessional. De leefstijlcoach coördineert in de meeste gevallen de uitvoering van de BeweegKuur. De leefstijlcoach en beweegprofessional of de leefstijlcoach en voedingsprofessional kunnen verenigd zijn in één persoon.

Keer Diabetes2 Om (KDO) is een intensief, curatief (genezing bevorderend) leefstijlprogramma voor mensen met diabetes type 2 (DM2). Het programma is ontwikkeld door stichting Voeding Leeft en richt zich op het omkeren of stabiliseren van DM2 en het verbeteren van de kwaliteit van leven. KDO wordt gevolgd in groepen van circa 20 deelnemers, waarbij ook ruimte is voor individuele aandacht.

Doel

Het doel van Keer Diabetes2 Om is het omkeren dan wel het in remissie brengen van DM2. Dat wil zeggen dat gestreefd wordt naar herstel, waarbij de aandoening geheel of gedeeltelijk terrein verliest en de gezondheid verbetert. ‘Omkeren’ houdt in dat een deelnemer gezonde HbA1c waarden bereikt met minder of geen diabetes medicatie. Duurzame gedragsverandering leidt tot een betere kwaliteit van leven.

Doelgroep

Je kan deelnemen aan Keer Diabetes2 Om als je 18 jaar of ouder bent. Daarnaast ben je diabetes type 2 patiënt en heb je overgewicht (een BMI hoger dan 25 kg/m2) en/of een vergrote buikomvang (vrouwen meer dan 80 cm; mannen meer dan 94 cm). Je maakt gebruik van glucose verlagende medicatie.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, kunnen zorgverleners (internist, huisarts, POH) je doorverwijzen naar KDO. Je kan je ook zelf aanmelden via de website of op een gratis bij te wonen regionale informatiebijeenkomst georganiseerd door Voeding Leeft. De inclusie- en exclusiecriteria vind je hier.

Opzet

Keer Diabetes2 Om duurt twee jaar. Deze periode is onderverdeeld in twee fasen: de intensieve behandelfase en het nazorgtraject. De indeling is als volgt:

Professionals

De zorgverlener (internist, huisarts, POH) verwijst je door naar Keer Diabetes2 Om. KDO is een multidisciplinaire leefstijlinterventie. De professionals die je hierbij begeleiden zijn de diëtist, coach, verpleegkundige en programmacoördinator.

Online variant

Deze GLI is er ook in een online variant: Keer Diabetes2 Om-GLI-online (KDO-online). Meer informatie hierover vind je op de website van stichting Voeding Leeft.

X-Fittt is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Een GLI is een leefstijlprogramma waarin je werkt aan je leefstijl. De GLI X-Fittt wordt aangeboden vanuit een beweegcentrum. Hierdoor is het programma toegankelijk voor een grote groep deelnemers die lid zijn of willen worden van een beweegcentrum. Met X-Fittt boek je gezondheidswinst door je energie-inname te verminderen, je energieverbruik te verhogen en te werken aan gedragsverandering. X-Fittt kent een individuele en een groepsvariant.

Doel

Het doel van X-Fittt is gedragsverandering en gewichtsafname. Het uiteindelijke doel is duurzame gezondheidswinst en een hogere kwaliteit van leven.

Doelgroep

Je kan deelnemen aan X-Fittt als je 18 jaar of ouder bent. Je hebt een verhoogd gezondheidsrisico op chronische aandoeningen en een BMI tussen de 25 en 40. Hierbij ben je gemotiveerd om ondersteuning te krijgen voor het werken aan – en behouden van – een gezonde leefstijl. Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je bij je huisarts het gesprek aangaan over deelname aan X-Fittt en een verwijsbrief voor deelname vragen.

Opzet

De gecombineerde aanpak van voeding en beweging, langdurige begeleiding door een leefstijlcoach en groepsgewijze activiteiten, zijn de succesfactoren van X-Fittt. Bovendien is X-Fittt verbonden aan een beweegcentrum, waar alle consulten en beweeglessen plaatsvinden.

De leefstijlcoach begeleidt je intensief, stelt samen met jou individuele doelen op middels Motivational Interviewing en bespreekt je intrinsieke motivatie. De leefstijlcoach volgt je voortgang met fysieke metingen en de X-Fittt app. Hierin kan je onder meer een voedingsdagboek bijhouden.

X-Fittt duurt twee jaar. Deze periode is onderverdeeld in vier fasen:

Professionals

De huisarts verwijst je door naar X-Fittt. De GLI X-Fittt is een multidisciplinaire leefstijlinterventie. De professionals die je hierbij begeleiden zijn een leefstijlcoach en een beweegprofessional. In de meeste gevallen coördineert de leefstijlcoach de uitvoering van X-Fittt. De leefstijlcoach en beweegprofessional of de leefstijlcoach en voedingsprofessional kunnen verenigd zijn in één persoon.